Algemene voorwaarden Synergie Coaching & Advies


Artikel 1. Definities
 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Opdrachtnemer: Synergie Coaching & Advies, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80266231 die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
  • Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.
  • Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, training en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
  • Coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings- advies- of coachtraject, dat laatste als deze niet zelf de opdrachtgever is.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
 3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Offertes

 1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd om jaarlijks de overeengekomen tarieven te indexeren.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en zal dienaangaande al haar professionaliteit inzetten om de coachee/opdrachtgever zo goed mogelijk te begeleiden.
  Opdrachtnemer heeft echter geen resultaatverplichting. Dit betekent dat de coachee/opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor de resultaten en gevolgen van de begeleiding. Opdrachtnemer zal daarbij de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO en VESB, indien van toepassing, naar beste inzicht en vermogen naleven.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging ontstaande kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
  opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
  onvolledige gegevens.

 

Artikel 5. Contractduur en opzegging

 1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
  Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.
 3. Deze bepaling mag enkel verbroken worden indien een wettelijke plicht op één van de partijen rust om de informatie openbaar te maken.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Synergie Coaching & Advies behoudt alle rechten op de door haar gemaakte aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, domeinnamen, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Synergie Coaching & Advies.
 3. Alles dat Synergie Coaching & Advies levert, blijft eigendom van Synergie Coaching & Advies totdat de klant al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 4. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht

 

Artikel 9. Betaling

 1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, ter plekke afgepast contant of via bijvoorbeeld een tikkie te geschieden of binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling(of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd om jaarlijks de overeengekomen tarieven te indexeren.

 

Artikel 10. Incassokosten

 1. Opdrachtgever moet te allen tijde binnen de overeengekomen termijnen op de factuur betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
 2. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Synergie Coaching & Advies te melden.
 3. Als opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is opdrachtgever na het versturen van een herinnering en aanmaning van rechtswege in verzuim en is Synergie Coaching & Advies gerechtigd om de werkzaamheden en de toegang, al dan niet tijdelijk, op te schorten. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Als opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden als volgt berekend waarbij de minimale incassokosten € 40,- bedragen:
  a. 15% over de eerste € 2.500;
  b. 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
  c. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
  d. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
  e. 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen
 5. De volledige vordering van Synergie Coaching & Advies op de opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
  a. Opdrachtgever failliet is verklaard, in surseance van betaling verkeert of in de schuldsanering komt.
  b. Het bedrijf van opdrachtgever ontbonden of geliquideerd wordt;
  c. Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld of komt te overlijden.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, minus het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
 5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings-of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke
  gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het gedeelte dat nog niet geleverd is. Dit uiteraard indien betaling vooraf heeft plaatsgevonden.
 2. De opdrachtgever heeft het recht om deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject te annuleren per mail. Hiervoor gelden de volgende regels:
  a. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject te voldoen.
  b. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het
  volledige bedrag.
  c. Een eenmalig begeleidings- of coachgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van € 90,00. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 3. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 4. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 

Artikel 13. Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

 

Artikel 14. Geschillenbeslechting

 1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen allereerst in onderling overleg opgelost worden.
 3. Indien lid 2 niet tot een oplossing leidt, dan zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.


Zoetermeer oktober 2020