Privacyverklaring

 

Bij het verlenen van diensten verwerkt Synergie Coaching & Advies jouw persoonsgegevens. Synergie Coaching & Advies vindt het belangrijk om jouw privacy te waarborgen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Welke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden lees je in onderstaande privacyverklaring.


Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:


Synergie Coaching & Advies
tel: 06-50450264
www.synergiecoachingenadvies.nl
info@synergiecoachingenadvies.nl 
KVK: 80266231


Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien je gebruik maakt van de diensten van Synergie Coaching & Advies verstrek je jouw persoonsgegevens om jou deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, whatsapp, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat Synergie Coaching & Advies jouw persoonsgegevens verkrijgt via derden in het kader van het coachtraject.


Persoonsgegevens
Synergie Coaching & Advies verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum en –plaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • cv
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Testuitslagen
 • Inhoud van communicatie
 • Overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden in het kader van het coachtraject

 

Doeleinden
Synergie Coaching & Advies verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden,
zoals:

 

 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het bestand van de opdrachtgever
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan de opdrachtgever en de verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Marketing
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen en indien van toepassing het voeren van geschillen

 

Waarop is de verwerking gebaseerd?
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening van Synergie Coaching & Advies kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals IT-leveranciers, testbureaus
of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Jouw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.
Synergie Coaching & Advies zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen.


Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan landen binnen of buiten de EER. Jouw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jouw. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.


Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?
Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te
bereiken.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, als gevolg van wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.


Hoe jouw gegevens beveiligd worden
Synergie Coaching & Advies heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onrechtmatige verwerking of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Zo heeft de website een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.


Cookies
Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.


Jouw rechten
Je hebt het recht om Synergie Coaching & Advies een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kun je verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je per mail sturen naar: info@synergiecoachingenadvies.nl 
Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens


Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door Synergie Coaching & Advies worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Er wordt daarom aangeraden om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in september 2020